اس ام اس دلگيرم

پيامک بي وفا * نبردي از وفا يک ذره بويي به هر ساعت شوي مايل به سويي فقط يک نکته

بیشتر بخوانید

اس ام اس جدايي عاشقانه کاش بر لوحيبر جان دل

SMS بي وفايي کاش هرگز در محبت شک نبود تک سوارمهرباني تک نبودکاش بر لوحي که بر جان دل است

بیشتر بخوانید

اس ام اس دلگيرم خيانت مي کردي يا عدالت

SMS نامردي دوستت دارم را براي هر دويمان فرستاديهم من ، هم اوخيانت مي کردي يا عدالت ؟ اس ام

بیشتر بخوانید

اس ام اس جدايي عاشقانه چگونه شب ها را آسوده

پيامک وفاداري * * * * * * * * * * * * * * * * * *

بیشتر بخوانید

اس ام اس بي وفايي دوست تهي دستيبي كسي درد نيست

اس ام اس خيانت محبت به نامرد ، كردم بسي محبت نشايد به هر نا كسي تهي دستي و بي

بیشتر بخوانید

اس ام اس بي معرفتي خوابـت مي کرد

SMS بي وفا درد داردوقتي مـي رودو هـمه مي گوينددوستت نداشـتو تو نمـي تواني ثابت کنيکه هرشـببا عاشقانـه هايشخوابـت مي

بیشتر بخوانید

اس ام اس دو رنگي دريغا دريغاآگه نبودمتو بي وفا

پيامک عشق بي وفا دل من همي داد گفتي گواهي که باشد مرا روزي از تو جدايي دريغا دريغا که

بیشتر بخوانید

اس ام اس دلگيرم تازه مي فهممبي اندازه يعني

اس ام اس جدايي عاشقانه نه تو دروغگو نيستيمن حواسم پرت است!گفته بودي دوستم داري بي اندازهخوب که فکر مي

بیشتر بخوانید

اس ام اس وفاداري حس ميکنم بايد کارگردان مي

پيامک وفاداري حس ميکنم بايد کارگردان مي شدم ! هرکسي به من ميرسد بازيگر است اس ام اس براي بي

بیشتر بخوانید

اس ام اس بي وفايي و تنهايي

اس دلگير زنگ زدند؛ رفتگر محله بود. گفت: ((آقا اين عکس رو ديشب توي زباله هاي شما پيدا کردم.)) عکس

بیشتر بخوانید

اس ام اس براي بي وفا ندانستم بي وفا هستي

اس ام اس قهر دلم را مبتلايت کرده بودم خودم را خاک پايت کرده بودمندانستم بي وفا هستي وگرنه همان

بیشتر بخوانید

اس ام اس دلگيرم ازت چه اجباري است دوست داشتن

اس ام اس عاشقانه بي وفا حرف ميزني اما تلخ محبت ميکني ولي سردچه اجباري است دوست داشتن من ؟

بیشتر بخوانید

اس ام اس بي وفايي داده ام

اس ام اس بي معرفتي دل به دلم که ندادي، پا به پايم که نيامدي،دست در دستم که نذاشتي، سر

بیشتر بخوانید

اس ام اس جدايي عاشقانه ولي تو رو به جايي

اس ام اس جدايي از عشق رابطه اي که توش اعتماد نيستمثل ماشيني ميمونه که توش بنزين نيست ،تا هر

بیشتر بخوانید

اس دوري و جدايي تازه مي فهممبي اندازه يعني

اس ام اس دلتنگي و شکايت نه تو دروغگو نيستيمن حواسم پرت است!گفته بودي دوستم داري بي اندازهخوب که فکر

بیشتر بخوانید

اس دوري و جدايي توهر روز برايم نامه مي

اس ام اس ياد دوستان بي وفا امشب بازهم پستچي پير محله ي ما نيومد يا بايد خانه مان را

بیشتر بخوانید

پيامک بي وفايي

اس ام اس دلگيرم ازت به لطف بي معرفتي دوستان فهميدم معرفت گنجينه اي است که اگه انسان نداشته باشه

بیشتر بخوانید

اس ام اس ياد دوستان بي وفا شـريک تمام بيخوابي هاي من

اس ام اس قهر خواب هايت را با که شريک ميشوياما هنوزشـريک تمام بيخوابي هاي من تـويي !! اس ام

بیشتر بخوانید

اس ام اس جدايي و خداحافظي و نميدونن ما مات رفاقتشون

SMS بي وفايي اين اس ام اس رو ميزنم به سلامتي همه بي معرفتا که سخت مشغول شطرنج زندگي اندو

بیشتر بخوانید

اس ام اس قهر که سالهاي سال مات مي

اس ام اس دلتنگي و شکايت بعضي وقت ها …چنان کيشت مي کنند …که سالهاي سال مات مي ماني اس

بیشتر بخوانید

اس ام اس جدايي زير پايم را زود خالي

اس ام اس قهر اي نا رفيق.. به کدامين گناه ناکرده.. تازيانه مي زني بر اعتمادمزير پايم را زود خالي

بیشتر بخوانید

SMS بي وفايي

پيامک بي وفايي چه اميد بندم در اين زندگاني که در نا اميدي سر آمد جوانيسرآمد جواني و ما را

بیشتر بخوانید

پيامک بي وفا خيانت غيرت عشق است وقتي

اس ام اس بي وفايي و تنهايي مرا بازيچه خود ساخت چون موسي که دريا را فراموشش نخواهم کرد چون

بیشتر بخوانید

اس ام اس خيانت تو خيالم اين روز

پيامک بي وفا دلم واسه دلم خيلي بدجور ميسوزه ديگه راضي شده با تو باشمحرف بزنمبخندمراه برمتو خيالم اين روز

بیشتر بخوانید

اس ام اس ياد دوستان بي وفا به سلامتي سربازا

اس ام اس بي وفايي و جدايي نظامي ترين جمله عاشقانه: توي اردو گاه قلبت… منم يه اسير جنگي…تو منو

بیشتر بخوانید

اس ام اس گلايه ن ماته اين همه دل

اس ام اسهاي بي معرفتي ن ماته اين همه دل تنگي ام که از هم نميپاشه دنيارو که جا ميشه

بیشتر بخوانید

اس ام اس دلگيرم شب شرابي خوردممستي مرا در

اس ام اس دلتنگي و شکايت شب شرابي خوردم و مستي مرا در بر گرفت , بي وفاييت آمد به

بیشتر بخوانید

اس ام اس بي وفايي و جدايي رفتــــــــــــــــــــم

پيامک بي وفايي بودمديــــــــــــــــــــــــدم با ديگري شــــــادتريرفتــــــــــــــــــــم اس ام اس بي وفايي و تنهايي مگر غير از وفا از من

بیشتر بخوانید

اس ام اس دلتنگي و شکايت

SMS نامردي * نبردي از وفا يک ذره بويي به هر ساعت شوي مايل به سويي فقط يک نکته ميگويم

بیشتر بخوانید

پيامک وفاداري

اس ام اس دلتنگي و شکايت بهت نمي گم آدم بي معرفتي هستي چون بي معرفت ها که آدم نيستند

بیشتر بخوانید

اس ام اس دلگيرم ازت عاشق اوني نيستعشق تکه کلامش

اس ام اس جدايي از عشق عاشق اوني نيست که عشق تکه کلامش باشه/عاشق اونيه که وفاداري مرامش باشه. اس

بیشتر بخوانید

SMS نامردي من نمي گويم مرا اي

اس ام اس جدايي عاشقانه من نمي گويم مرا اي چرخ سرگردان مکن / هرچه مي خواهي بکن محتاج نامردان

بیشتر بخوانید

اس ام اس گلايه رفــت

اس ام اس دلگيرم ازت مـثـل ِ تـــار ِ مــوهـــايـش ..ايـن بـــاردوسـتـت دارم هـــايـــم راپـشـت ِ گـوشـش انـــداخـــت …و …رفــت

بیشتر بخوانید

SMS بي معرفت عاشق اوني نيستعشق تکه کلامش

اس ام اس دلتنگي و شکايت عاشق اوني نيست که عشق تکه کلامش باشه/عاشق اونيه که وفاداري مرامش باشه. اس

بیشتر بخوانید

اس ام اس قهر يك روز فكر ميكردم

اس ام اس تعنه به يار بي وفا يك روز فكر ميكردم اگر او را با غريبه اي ببينم شهر

بیشتر بخوانید

اس ام اس دلتنگي و شکايت

اس ام اس جدايي و خداحافظي سلام اي بي وفا اي بي مروت . سلام اي ساز گيتار محبتسلام کردم

بیشتر بخوانید

اس ام اس بي وفايي و تنهايي

اس ام اس وفاداري هرکس به طريقي دل ما مي شکند , اما تو خيلي خلاقيت به خرج دادي آورين

بیشتر بخوانید

اس دوري و جدايي اين عشق آتشين پردرد بي

اس ام اس وفاداري رفتم ، مرا ببخش و مگو او وفا نداشت راهي بجز گريز برايم نمانده بوداين عشق

بیشتر بخوانید

پيامک وفاداري كهناز چشم خود ازدل

اس دوري و جدايي مگر غير از وفا از من چه سر زد كه دل را بي وفا خواندي و

بیشتر بخوانید