sms شعرهاي عاشقانه اي آيينه رخسار صفاي تو

پيامک شعري اي رفته به قهر, وعده هاي تو چه شد مهر تو کجا رفت و وفاي تو جه شد

بیشتر بخوانید

پيامک شعر نبوده است به هم اينچنين

اس ام اس شعر زيبا كنون كه ماه ربيع است اي بديع نگاربيا و بادهء گلبوي و لاله رنگ بياربهار

بیشتر بخوانید

اس ام اس دوبيتي زيبا ديگه نمي خوام ببينمت برو

دوبيتي عاشقانه براي اس ام اس اهاي تو كه دل منو سوزوندي غصه و غم رو تو چشام اوردي اهاي

بیشتر بخوانید

اس ام اس دوبيتي زيبا اما نه چنين زار كه

اس ام اس شعر نو تا باغم عشق تو مرا كار افتادبيچاره دلم در غم بسيار افتادبسيار فتاده بود اندر

بیشتر بخوانید

اس ام اس شعر زيبا دريغ اين دل بي جان

sms شعرهاي عاشقانه براي ديدن رويت چه بر سرم آمد دريغ اين دل بي جان بي ثمر آمد اس ام

بیشتر بخوانید

اس دو بيتي زندگي پرواز مي خواهد بيا

SMS شعر زندگي را با مرام عاشقي آغاز كنخوي خود را با نواي همدلي دمساز كنبا شرار جهد اتش بر

بیشتر بخوانید

اس ام اس شعر عاشقانه يکي را نان جو آلوده

اس ام اس شعر اگر دستم رسد بر چرخ گردوناز او پرسم که اين چون است آن چونيکي را مي

بیشتر بخوانید

پيامک شعري ماتم چطوراين عاشقيپيامک شعري ماتم چطوراين عاشقي*راچاره کرديراچاره کردي

اس شعر از«دوستت دارم»نوشتم؛پاره کردياحسـاس زيباي مرا آواره کـرديگفتم بدون شاه عشقت کيش و ماتمماتم چطوراين عاشقي*راچاره کردي پيامک شعر

بیشتر بخوانید

اس ام اس دوبيتي عاشقانه که نشناسمخود بودم کجايي

اس ام اس شعر نو چو ني مي نالم از داغ جداييدريغا اي نسيم آشناييچنان گشتم غبار آلود غربتکه نشناسم

بیشتر بخوانید

پيامك شعر بيا مه گل شبيما سفر

اس ام اس شعر بيا اي گل ز بوستانم گذر کنهمه چشمم به کوي ما نظر کنهمه شب تا سحر

بیشتر بخوانید

پيامك شعر

اس ام اس دوبيتي عاشقانه ديوانه دل يار که ياد دگري کرداز چاله بيامد به چاهش نظري کرد گفتند که

بیشتر بخوانید

اس ام اس شعر هر انچهشد منتو ان ميخواهم

اس ام اس دوبيتي عاشقانه بودي ز دل من از تو ان ميخواهموز گمشده ي خويش نشان ميخواهمسر مطلع هر

بیشتر بخوانید

اس دو بيتي خوب چون بنگريم خوبتري

اس ام اس شعر گر ز ديده نهان شدي چو پرياز نظر غايبي و در نظريرخ خوبت به هر چه

بیشتر بخوانید

sms شعرهاي عاشقانه در فراقش بارش خونبصر خواهم

پيامک شعر من امشب کهکشانها را سفر خواهم نمود در ره دلدار شيرينم خطر خواهم نمود با قلم شعري برايش

بیشتر بخوانید

اس ام اسهاي دوبيتي به گيتي نماند به جز

اس ام اسهاي دوبيتي جهان ماندگار است و ما رفتنيبه گيتي نماند به جز گفتني اس ام اس دوبيتي زيبا

بیشتر بخوانید

دوبيتي عاشقانه براي اس ام اس دلم را گر حصار خود

اس ام اس شعر قشنگ شبيخون خورده را ميمانم و ميدانم اين را همکه ميگيرد زمن جادوي تو چون عقل

بیشتر بخوانید

اس ام اس دوبيتي عاشقانه مهر بر لب زده خون

اس ام اس شعر و غزل گــرچــه از آتش دل چون خم مي در جوشــممهر بر لب زده ،خون مي

بیشتر بخوانید

اس دو بيتي آدم ميتونه بد باشـــه مگه

اس ام اس تک بيتي آخه مگه فرشته هم رسم شكستن بـلده آدم ميتونه بد باشـــه مگه فرشته هم بده

بیشتر بخوانید

اس ام اس شعر زيبا همين امروزفردا بگوئيم

پيامک شعر بيا با هم پس از باران بروئيمسر رنگين کمان ها را بجوئيمبيا قبل از تماشا کردن مرگهمين امروز

بیشتر بخوانید

اس شعر درد جانسوز جدائي را دهد

پيامک شعر در دل عشاق اگر باشد اميد وصل دوستدرد جانسوز جدائي را دهد تسکين خدا اس ام اس شعر

بیشتر بخوانید

پيامک شعري مندل همانبوديمتو آن نه ايبودي!

پيامک شعر دل زودباورم را به کرشمه اي ربوديچو نياز ما فزون شد تو به ناز خود فزودي به هم

بیشتر بخوانید

اس ام اس شعر کوتاه که خدا نکرده خطا کني

دوبيتي عاشقانه براي اس ام اس تو کمان کشيده و در کمينکه زني به تيرم و من غمينهمه غمم بود

بیشتر بخوانید

اس ام اس شعر عارفانه ديوار بلند کعبهشوق شکافت

اس ام اس تک بيتي خورشيد تمام نور خود را ز تو يافت با آمدنت ماه سوي مکه شتافت روزي

بیشتر بخوانید

پيامک شعر نمي بخشم به تو دلتنگي

اس ام اس دوبيتي عاشقانه رها کردي غم بي رنگي ام رادل ساحل نشين سنگي ام رادوبيتي هم اگر باشي

بیشتر بخوانید

دوبيتي عاشقانه براي اس ام اس زيبا خيال مي کنم او

اس ام اس تک بيتي ديشب کلام نقره ي نازت عجيب بودبا من که آشناي تو بودم ، غريب بودبود

بیشتر بخوانید

اس دو بيتي بغيرلاشه ي پوشيده دل درين

اس ام اس شعر زيبا دگر گوشي به آغوش درم نيست صداي آشناي باورم نيست بغير از لاشه ي پوشيده

بیشتر بخوانید

اس ام اس شعر قشنگ من مرغ به يک شعله

اس ام اس هاي دوبيتي اي عشق به درد تو سري ميبايد ….. صيد تو زمن قويتري ميبايدمن مرغ به

بیشتر بخوانید

اس ام اس شعر کوتاه خواستي تا در ميان شعله

اس شعر آمدي با تاب گيسو تا كه بيتابم كني؟زلف يكسو زدي تا غرق مهتابم كني؟آتش از برق نگاهت ريختي

بیشتر بخوانید

اس ام اس شعر زيبا چه گفتباگفتاز کجا بود

اس ام اس شعر عاشقانه چو رخت خويش بر بستم از اين خاکهمه گفتند با ما اشنا بودولي کن **

بیشتر بخوانید

اس ام اس شعر زيبا

اس ام اس تک بيتي نگارا چشم تو ختم زمان استکه روح زندگي در آن نهان استهر آنکس با نگاهت

بیشتر بخوانید

اس ام اس شعر دل سراپرده ي غم هاي

اس ام اس شعر نو من هميشه دلم مي خواست چراغوني، به جز اشکم نيومدبه مهمونيدل سراپرده ي غم هاي

بیشتر بخوانید

اس شعر در غروبي ارغواني باز مهمانش

اس ام اس شعر و غزل آمدم تا واپسين ساعات عشق خويش رادر غروبي ارغواني باز مهمانش کنم پيامک شعري

بیشتر بخوانید

اس ام اس شعر زيبا پسآنکه من نباشم به گريستن

sms شعرهاي عاشقانه من و اين دو روز عمري که به زيستن نيرزد پس از آنکه من نباشم به گريستن

بیشتر بخوانید

پيامک شعر عشقمعشوقهعاشق دلدلدار يكي است

پيامک شعري اگر از ديده ي تحقيق به عالم نگريعشق و معشوقه و عاشق، دل و دلدار يكي است… اس

بیشتر بخوانید

اس ام اس شعر کوتاه تا کور شود هر آنکه

اس ام اس شعر کوتاه از طعنه جاهلان نخواهم ترسيدبر خنده اين زمانه خواهم خنديد من بر سر عشق پاک

بیشتر بخوانید