پيامک شعر نبوده است به هم اينچنين

اس ام اس شعر زيبا كنون كه ماه ربيع است اي بديع نگاربيا و بادهء گلبوي و لاله رنگ بياربهار

بیشتر بخوانید

اس ام اس شعر زيبا دريغ اين دل بي جان

sms شعرهاي عاشقانه براي ديدن رويت چه بر سرم آمد دريغ اين دل بي جان بي ثمر آمد اس ام

بیشتر بخوانید

اس دو بيتي زندگي پرواز مي خواهد بيا

SMS شعر زندگي را با مرام عاشقي آغاز كنخوي خود را با نواي همدلي دمساز كنبا شرار جهد اتش بر

بیشتر بخوانید

اس ام اس شعر عاشقانه يکي را نان جو آلوده

اس ام اس شعر اگر دستم رسد بر چرخ گردوناز او پرسم که اين چون است آن چونيکي را مي

بیشتر بخوانید

اس ام اس دوبيتي عاشقانه که نشناسمخود بودم کجايي

اس ام اس شعر نو چو ني مي نالم از داغ جداييدريغا اي نسيم آشناييچنان گشتم غبار آلود غربتکه نشناسم

بیشتر بخوانید

پيامك شعر بيا مه گل شبيما سفر

اس ام اس شعر بيا اي گل ز بوستانم گذر کنهمه چشمم به کوي ما نظر کنهمه شب تا سحر

بیشتر بخوانید

پيامك شعر

اس ام اس دوبيتي عاشقانه ديوانه دل يار که ياد دگري کرداز چاله بيامد به چاهش نظري کرد گفتند که

بیشتر بخوانید

اس ام اس شعر هر انچهشد منتو ان ميخواهم

اس ام اس دوبيتي عاشقانه بودي ز دل من از تو ان ميخواهموز گمشده ي خويش نشان ميخواهمسر مطلع هر

بیشتر بخوانید

اس دو بيتي خوب چون بنگريم خوبتري

اس ام اس شعر گر ز ديده نهان شدي چو پرياز نظر غايبي و در نظريرخ خوبت به هر چه

بیشتر بخوانید

اس ام اس دوبيتي عاشقانه مهر بر لب زده خون

اس ام اس شعر و غزل گــرچــه از آتش دل چون خم مي در جوشــممهر بر لب زده ،خون مي

بیشتر بخوانید

اس دو بيتي آدم ميتونه بد باشـــه مگه

اس ام اس تک بيتي آخه مگه فرشته هم رسم شكستن بـلده آدم ميتونه بد باشـــه مگه فرشته هم بده

بیشتر بخوانید

اس ام اس شعر زيبا همين امروزفردا بگوئيم

پيامک شعر بيا با هم پس از باران بروئيمسر رنگين کمان ها را بجوئيمبيا قبل از تماشا کردن مرگهمين امروز

بیشتر بخوانید

پيامک شعري مندل همانبوديمتو آن نه ايبودي!

پيامک شعر دل زودباورم را به کرشمه اي ربوديچو نياز ما فزون شد تو به ناز خود فزودي به هم

بیشتر بخوانید

اس ام اس شعر کوتاه که خدا نکرده خطا کني

دوبيتي عاشقانه براي اس ام اس تو کمان کشيده و در کمينکه زني به تيرم و من غمينهمه غمم بود

بیشتر بخوانید

اس ام اس شعر عارفانه ديوار بلند کعبهشوق شکافت

اس ام اس تک بيتي خورشيد تمام نور خود را ز تو يافت با آمدنت ماه سوي مکه شتافت روزي

بیشتر بخوانید

پيامک شعر نمي بخشم به تو دلتنگي

اس ام اس دوبيتي عاشقانه رها کردي غم بي رنگي ام رادل ساحل نشين سنگي ام رادوبيتي هم اگر باشي

بیشتر بخوانید

دوبيتي عاشقانه براي اس ام اس زيبا خيال مي کنم او

اس ام اس تک بيتي ديشب کلام نقره ي نازت عجيب بودبا من که آشناي تو بودم ، غريب بودبود

بیشتر بخوانید

اس دو بيتي بغيرلاشه ي پوشيده دل درين

اس ام اس شعر زيبا دگر گوشي به آغوش درم نيست صداي آشناي باورم نيست بغير از لاشه ي پوشيده

بیشتر بخوانید

اس ام اس شعر قشنگ من مرغ به يک شعله

اس ام اس هاي دوبيتي اي عشق به درد تو سري ميبايد ….. صيد تو زمن قويتري ميبايدمن مرغ به

بیشتر بخوانید

اس ام اس شعر کوتاه خواستي تا در ميان شعله

اس شعر آمدي با تاب گيسو تا كه بيتابم كني؟زلف يكسو زدي تا غرق مهتابم كني؟آتش از برق نگاهت ريختي

بیشتر بخوانید

اس شعر در غروبي ارغواني باز مهمانش

اس ام اس شعر و غزل آمدم تا واپسين ساعات عشق خويش رادر غروبي ارغواني باز مهمانش کنم پيامک شعري

بیشتر بخوانید

اس ام اس شعر زيبا پسآنکه من نباشم به گريستن

sms شعرهاي عاشقانه من و اين دو روز عمري که به زيستن نيرزد پس از آنکه من نباشم به گريستن

بیشتر بخوانید

اس ام اس دوبيتي زيبا خوب چون بنگريم خوبتري

پيامک شعري گر ز ديده نهان شدي چو پرياز نظر غايبي و در نظريرخ خوبت به هر چه پنداريمخوب چون

بیشتر بخوانید

اس ام اس دوبيتي زيبا گونهاس ام اس دوبيتي زيبا گونه*هاي خشک شب را تر هاي خشک شب را تر

SMS شعر بايد امشب اشک را باور کنملحظه را با گريه هايم سر کنمبايد از گنجينه*ي اندوه و اشکگونه*هاي خشک

بیشتر بخوانید

اس ام اس تک بيتي حسابشکرام الکاتبين است

اس شعر گل ما ,اعتقاد عشق اين استبهار تو بهار اخرين استدلي که خالي از مهر تو باشدحسابش با کرام

بیشتر بخوانید

اس ام اس شعر زيبا آواز دهل شنيدندور خوش است

اس ام اس شعر زيبا گويند که هم صحبتي حور خوش استهجران و وصال و عشق پر شور خوش است

بیشتر بخوانید

اس ام اس شعر قشنگ دوبــاره دست پرمهــــــــر خيال

اس ام اسهاي دوبيتي غم ياد تــو درجانــــــم نشسته ……… بلــــــــور بغضهـــــايم را شکسته دوبــاره دست پرمهــــــــر خيالت ……… دلــــــم

بیشتر بخوانید

اس ام اس شعر زيبا حقابه چشم در نيامد ما

اس ام اس شعر زيبا جز نقش تو در نظر نيامد ما راجز کوي تو رهگذر نيامد ما راخواب ارچه

بیشتر بخوانید

اس ام اس دوبيتي عاشقانه نکردي ياد اين آشفته را

اس ام اس شعر زيبا باز هم ، مي توانم از نفسهايت، بخوانم آخرين آواز را. مي توانم از نگاه

بیشتر بخوانید

پيامك شعر تيکه تيکه هاي مو بردن

اس ام اسهاي دوبيتي اومدي بشکني بشکن از من ساده چي مونده قبل تو هر کي بوده تمام تار و

بیشتر بخوانید

اس ام اس دوبيتي عاشقانه اما تو باز رو به

پيامک شعري از من بريده اي و صدايم نميکني .چون درد در مني و رهايم نميکني .گم گشته ام ميان

بیشتر بخوانید

اس ام اس شعر قشنگ و در ايوان چشمت يك

دوبيتي عاشقانه براي اس ام اس ميان كوچه باغ سبز يادت ترنم هاي سرخ آرزو بودو در ايوان چشمت يك

بیشتر بخوانید

اس ام اس شعر نو پيش آر پياله راشب ميگذرد

دوبيتي عاشقانه براي اس ام اس اين قافله ي عمر عجب ميگذرد درياب دمي که با طرب ميگذرد ساقي غم

بیشتر بخوانید

پيامک شعر عيد مننوروز من امروز تويي

اس ام اسهاي دوبيتي جانا همه اميد من امروز تويي هستند دگران وليک دلسوز تويي شادند جهانيان به نوروز و

بیشتر بخوانید

sms شعرهاي عاشقانه بستانبه عمر ليلي افزا

اس ام اس تک بيتي يارب به خدايي خداييوانگه به جمال کبريايياز عمر من آنچه هست برجايبستان و به عمر

بیشتر بخوانید

اس ام اس شعر عاشقانه مانفس صبح در اميخته ايم

اس ام اس تک بيتي با ديو سياه شب در اويخته ايمدر کام فلق باده ي خون ريخته ايماز باد

بیشتر بخوانید

اس ام اس تک بيتي دگرمن نمي پرسيدي كه چرا

اس ام اس شعر زيبا تو اگر ميدانستي كه چه زخمي دارد كه چه دردي دارد خنجر از دست ياران

بیشتر بخوانید