اس ام اس تبريک ميلاد زندگي تولدت مبارک

پيامک تولد وجود زيبايت وارد دنيا ميشودهديه سالروزش اين آوا ميشودعاشقي چون من بي پروا ميشوددر شعر تولد غرق رويا

بیشتر بخوانید

اس جشن تولد با تو بودن را جشن

پيامک تبريک اين هم براي کسي که هيچ وقت نتونستي کنارش باشياميد سالهاي از دست رفته ام ، اميد روزهاي

بیشتر بخوانید

اس ام اس تولد دختر بهانه ي زندگيم تولدت مبارک

SMS تبريک روزي که به دنيا آمدي هرگز نميدانستي زماني خواهد رسيدکه آرامش بخش روح و روان کسي هستي که

بیشتر بخوانید

اس ام اس عشق من تولدت مبارک

اس ام اس روز ميلاد تو، روز صدور شناسنامه عشق استعشق من تولدت مبارک اس ام اس تبريک جشن تولد

بیشتر بخوانید

اس ام اس يادآوري روز تولد آغاز بودنت مبارک

اس جشن تولد در شب زيباي ميلادت تمام وجودم را که قلبي ست کوچکدر قالب قابي از نگاه تقديم چشمان

بیشتر بخوانید

پيامک تولد باز کن پنجرهها رانسيم

اس تبريک تولد باز کن پنجرهها را که نسيم روز ميلاد اقاقي ها را جشن ميگيرد و بهار روي هر

بیشتر بخوانید

SMS تولد تولدت مبارک

SMS تولد تو هيچي کم نداري؛براي همه چيز من بودنتولدت مبارک پيامک تبريک امشب شب تولد توستتو يک سال بزرگتر

بیشتر بخوانید

پيامک تولد تولدت مبارک

اس تبريک تولد دوباره روز تولدت رسيدروزي که غصه سراغم نميادروزي که دستاي تنهايي منبيشتر از هميشه دستاتو ميخوادتولدت مبارک

بیشتر بخوانید

SMS تولد روز ميلاد…روز تو!روزيتو آغاز شد

SMS تولد چه لطيف است حس آغازي دوباره،و چه زيباست رسيدن دوباره به روز زيباي آغاز تنفس…و چه اندازه عجيب

بیشتر بخوانید

اس ام اس تبريک ميلاد زندگي روز آغاز زيستن مبارک …

متن تبريک تولد رسيده روز تولد تو که باز برات هديه بگيرمواسه من اينم يه جور بهونه ست بگم که

بیشتر بخوانید

پيامک تولد تولدت مبارک

اس ام اس عزيزم اکنون به جاي دستانم دو بال طلائي ميخواهم تا در زيبا ترين تاريخ تقويمبهمن براي ستاره

بیشتر بخوانید

اس ام اس تبريک جشن تولد اين قلب خسته منه بردار

اس تبريک تولد تو يک تولدي شدي به قلب زخمي ام ببينکه با تو من ظهور شدم احيا شدم مثل

بیشتر بخوانید

اس ام اس سالروز تولدت مبارک …

اس ام اس تولد تقديم به کسي که با تولدش ، تولدي دوباره به من داد سالروز تولدت مبارک …

بیشتر بخوانید

اس ام اس تولد دختر تولدت مبارک

اس ام اس تبريک جشن تولد امروز تولد توست و بهترين زماني که خدا ميخواست مرا با هديه اي شاد

بیشتر بخوانید

اس ام اس تبريک ميلاد زندگي عزيزم تولد 100 سالگيت مبارک

SMS تولد هميشه دوست دارم ساده و کوتاه بنويسمو باز هم کوتاه مينويسمعزيزم تولد 100 سالگيت مبارک پيامک تبريک روزي

بیشتر بخوانید

پيامک تبريک ميلادتو معراج دستهاي من

اس ام اس تولد پسر ميلادتو معراج دستهاي من است وقتي که عاشقانه تولدت را شکر ميگويم ! اس ام

بیشتر بخوانید

اس ام اس تولد دختر آغاز يک معراج شروع يک

متن تبريک تولد صداي يک پرواز ، فرود يک فرشتهآغاز يک معراج ، و شروع يک زندگي ، تولدت مبارک

بیشتر بخوانید

پيامک تبريک

SMS تبريک مبارک بادت اين روز جهانيکه نوشيدي شراب زندگانيبدنيا آمدي لپّت تپل بودوليکن معده ات همواره شل بود !تولدت

بیشتر بخوانید

اس ام اس تولد پسر تولدت مبارک

اس ام اس روز تولد اميدوارم در سال جديد زندگيت به همه آرزوهاي جديدت برسي….تولدت مبارک پيامک تبريک بازم شادي

بیشتر بخوانید

اس ام اس تبريک جشن تولد همواره پرمحصول موفقيتبردباري با

اس ام اس تولد دختر عزيز دلم تولدت را تبريک مي گويم و دعاگويم مزرعه ي زندگي اتهمواره پر از

بیشتر بخوانید

اس ام اس تبريک ميلاد زندگي مهربانم تولدت مبارک…

اس ام اس تبريک جشن تولد از طرف دوست دار تو و آرزو هاي تو . . .جاي هيچکس را

بیشتر بخوانید

اس ام اس تبريک جشن تولد تولدت مبارک

اس ام اس يادآوري روز تولد الفبا براي سخن گفتن نيستبراي نوشتن نام توست اعدادپيش از تولد تو به صف

بیشتر بخوانید

پيامک تولد تولدت مبارک

اس ام اس يادآوري روز تولد در ستاره بارانِ ميلادتميان احساس منتا حضور توحُبابي است از جنس هيچاز دستان منتا

بیشتر بخوانید

SMS تبريک تولدت مبارک

اس ام اس يادآوري روز تولد الفبا براي سخن گفتن نيستبراي نوشتن نام توست اعدادپيش از تولد تو به صف

بیشتر بخوانید

اس ام اس تولد پسر تولدت مبارک

اس تبريک تولد امشب دامن تو پر از هديه هاي کوچک و بزرگ مي شوداما من هيچ ندارم که به

بیشتر بخوانید

اس ام اس تولد پسر تولدت مبارک

اس ام اس تبريک جشن تولد امشب شب تولد توستتو يک سال بزرگتر شديو عشق من يک سال در دلت

بیشتر بخوانید

اس ام اس تولد دختر اين قلب خسته منه بردار

اس ام اس تولد تو يک تولدي شدي به قلب زخمي ام ببينکه با تو من ظهور شدم احيا شدم

بیشتر بخوانید

اس ام اس هاي تبريک تولد تولدت مبارک

اس ام اس يادآوري روز تولد تو اين روز پر از عشق تو با خنده شکفتيبا يه گريه ي ساده

بیشتر بخوانید

اس ام اس يادآوري روز تولد تولدت مبارک عزيز ترجانم

پيامک تولد سالروز رفاقت مبارکسالروز صداقت مبارکسالروز متانت مبارکسالروز درايت مبارکو سالروز آغاز اين همه خوبي ها مبارکتولدت مبارک ،

بیشتر بخوانید

SMS تبريک ايشالا تا آخر عمر زنده

اس ام اس اس ام اس طنز تبريک تولدعزيزم تولدت مبارکايشالا تا آخر عمر زنده باشي ! اس ام اس

بیشتر بخوانید

اس ام اس تو پرستوي اميدي مگرمن

اس تبريک تولد تو پرستوي اميدي مگر از من تو چه ديدي / غربت من و که ديدي که از

بیشتر بخوانید

متن تبريک تولد تولدت مبارک

اس ام اس تولد امروز روز تولد توست و من هر روز بيش از پيش به اين راز پي ميبرمکه

بیشتر بخوانید

اس ام اس تولد بهترين آهنگ زندگي من

پيامک تبريک بهترين آهنگ زندگي من تپش قلب توست و قشنگ ترين روزم روز شکفتنت. عزيزم تولدت مبارک! اس جشن

بیشتر بخوانید

اس ام اس عزيزم عيدت مبارک

اس جشن تولد مکاني برايت بهتر از دلم سراغ ندارمتنگي اش را به بزرگي مهربانيت ببخشعزيزم عيدت مبارک . .

بیشتر بخوانید