اس ام اس دوبيتي زيبا ديگه نمي خوام ببينمت برو

دوبيتي عاشقانه براي اس ام اس اهاي تو كه دل منو سوزوندي غصه و غم رو تو چشام اوردي اهاي

بیشتر بخوانید

اس ام اس دوبيتي زيبا اما نه چنين زار كه

اس ام اس شعر نو تا باغم عشق تو مرا كار افتادبيچاره دلم در غم بسيار افتادبسيار فتاده بود اندر

بیشتر بخوانید

اس دو بيتي زندگي پرواز مي خواهد بيا

SMS شعر زندگي را با مرام عاشقي آغاز كنخوي خود را با نواي همدلي دمساز كنبا شرار جهد اتش بر

بیشتر بخوانید

اس ام اس شعر عاشقانه يکي را نان جو آلوده

اس ام اس شعر اگر دستم رسد بر چرخ گردوناز او پرسم که اين چون است آن چونيکي را مي

بیشتر بخوانید

پيامک شعري ماتم چطوراين عاشقيپيامک شعري ماتم چطوراين عاشقي*راچاره کرديراچاره کردي

اس شعر از«دوستت دارم»نوشتم؛پاره کردياحسـاس زيباي مرا آواره کـرديگفتم بدون شاه عشقت کيش و ماتمماتم چطوراين عاشقي*راچاره کردي پيامک شعر

بیشتر بخوانید

پيامك شعر

اس ام اس دوبيتي عاشقانه ديوانه دل يار که ياد دگري کرداز چاله بيامد به چاهش نظري کرد گفتند که

بیشتر بخوانید

اس ام اس شعر هر انچهشد منتو ان ميخواهم

اس ام اس دوبيتي عاشقانه بودي ز دل من از تو ان ميخواهموز گمشده ي خويش نشان ميخواهمسر مطلع هر

بیشتر بخوانید

sms شعرهاي عاشقانه در فراقش بارش خونبصر خواهم

پيامک شعر من امشب کهکشانها را سفر خواهم نمود در ره دلدار شيرينم خطر خواهم نمود با قلم شعري برايش

بیشتر بخوانید

دوبيتي عاشقانه براي اس ام اس دلم را گر حصار خود

اس ام اس شعر قشنگ شبيخون خورده را ميمانم و ميدانم اين را همکه ميگيرد زمن جادوي تو چون عقل

بیشتر بخوانید

اس ام اس شعر زيبا همين امروزفردا بگوئيم

پيامک شعر بيا با هم پس از باران بروئيمسر رنگين کمان ها را بجوئيمبيا قبل از تماشا کردن مرگهمين امروز

بیشتر بخوانید

اس شعر درد جانسوز جدائي را دهد

پيامک شعر در دل عشاق اگر باشد اميد وصل دوستدرد جانسوز جدائي را دهد تسکين خدا اس ام اس شعر

بیشتر بخوانید

پيامک شعري مندل همانبوديمتو آن نه ايبودي!

پيامک شعر دل زودباورم را به کرشمه اي ربوديچو نياز ما فزون شد تو به ناز خود فزودي به هم

بیشتر بخوانید

اس ام اس شعر کوتاه که خدا نکرده خطا کني

دوبيتي عاشقانه براي اس ام اس تو کمان کشيده و در کمينکه زني به تيرم و من غمينهمه غمم بود

بیشتر بخوانید

اس ام اس شعر عارفانه ديوار بلند کعبهشوق شکافت

اس ام اس تک بيتي خورشيد تمام نور خود را ز تو يافت با آمدنت ماه سوي مکه شتافت روزي

بیشتر بخوانید

اس دو بيتي بغيرلاشه ي پوشيده دل درين

اس ام اس شعر زيبا دگر گوشي به آغوش درم نيست صداي آشناي باورم نيست بغير از لاشه ي پوشيده

بیشتر بخوانید

اس ام اس شعر قشنگ من مرغ به يک شعله

اس ام اس هاي دوبيتي اي عشق به درد تو سري ميبايد ….. صيد تو زمن قويتري ميبايدمن مرغ به

بیشتر بخوانید

اس ام اس شعر زيبا چه گفتباگفتاز کجا بود

اس ام اس شعر عاشقانه چو رخت خويش بر بستم از اين خاکهمه گفتند با ما اشنا بودولي کن **

بیشتر بخوانید

اس ام اس شعر زيبا

اس ام اس تک بيتي نگارا چشم تو ختم زمان استکه روح زندگي در آن نهان استهر آنکس با نگاهت

بیشتر بخوانید

اس ام اس شعر زيبا پسآنکه من نباشم به گريستن

sms شعرهاي عاشقانه من و اين دو روز عمري که به زيستن نيرزد پس از آنکه من نباشم به گريستن

بیشتر بخوانید

پيامک شعر عشقمعشوقهعاشق دلدلدار يكي است

پيامک شعري اگر از ديده ي تحقيق به عالم نگريعشق و معشوقه و عاشق، دل و دلدار يكي است… اس

بیشتر بخوانید

دوبيتي عاشقانه براي اس ام اس رياضت کش به بادامي بسازد

اس ام اسهاي دوبيتي دل عاشق به پيغامي بسازدخمار الوده با جامي بسازدمرا کيفيت چشم تو کافيسترياضت کش به بادامي

بیشتر بخوانید

اس ام اس دوبيتي زيبا خوب چون بنگريم خوبتري

پيامک شعري گر ز ديده نهان شدي چو پرياز نظر غايبي و در نظريرخ خوبت به هر چه پنداريمخوب چون

بیشتر بخوانید

اس ام اس تک بيتي حسابشکرام الکاتبين است

اس شعر گل ما ,اعتقاد عشق اين استبهار تو بهار اخرين استدلي که خالي از مهر تو باشدحسابش با کرام

بیشتر بخوانید

اس ام اس شعر زيبا آواز دهل شنيدندور خوش است

اس ام اس شعر زيبا گويند که هم صحبتي حور خوش استهجران و وصال و عشق پر شور خوش است

بیشتر بخوانید

sms شعرهاي عاشقانه که دهقانش براي ديگران کشت

اس ام اس تک بيتي خدا ان ملتي را سروري دادکه تقديرش به دست خويش بنوشتبه ان ملت سر و

بیشتر بخوانید

اس دو بيتي هر دمنو غمي آيد به

اس ام اس شعر و غزل تا شدم حلقه به دوش در ميخانه ي عشق هر دم از نو غمي

بیشتر بخوانید

دوبيتي عاشقانه براي اس ام اس تا نکني پشت به خدمت

اس ام اس شعر عاشقانه عمر گرانمايه درين صرف شدتا چه خورم صيف و چه پوشم شتا اي شکم خيره

بیشتر بخوانید

اس ام اس شعر زيبا که خاري ديداحوال چمن گفت

اس ام اس تک بيتي دو صد دانه در اين محفل سخن گفتسخن نازکتر از برگ سمن گفتولي با من

بیشتر بخوانید

اس ام اس شعر زيبا حقابه چشم در نيامد ما

اس ام اس شعر زيبا جز نقش تو در نظر نيامد ما راجز کوي تو رهگذر نيامد ما راخواب ارچه

بیشتر بخوانید

اس ام اس دوبيتي عاشقانه نکردي ياد اين آشفته را

اس ام اس شعر زيبا باز هم ، مي توانم از نفسهايت، بخوانم آخرين آواز را. مي توانم از نگاه

بیشتر بخوانید

پيامک شعر عيد مننوروز من امروز تويي

اس ام اسهاي دوبيتي جانا همه اميد من امروز تويي هستند دگران وليک دلسوز تويي شادند جهانيان به نوروز و

بیشتر بخوانید

sms شعرهاي عاشقانه بستانبه عمر ليلي افزا

اس ام اس تک بيتي يارب به خدايي خداييوانگه به جمال کبريايياز عمر من آنچه هست برجايبستان و به عمر

بیشتر بخوانید

SMS شعر جان ز تن ميرود ز

پيامك شعر دل مگس وار گرد رخسارشبه هواي لب شكر بارشگر بدين جلوه بگذرد بر منجان ز تن ميرود ز

بیشتر بخوانید

اس ام اس شعر عاشقانه مانفس صبح در اميخته ايم

اس ام اس تک بيتي با ديو سياه شب در اويخته ايمدر کام فلق باده ي خون ريخته ايماز باد

بیشتر بخوانید

اس ام اس تک بيتي دگرمن نمي پرسيدي كه چرا

اس ام اس شعر زيبا تو اگر ميدانستي كه چه زخمي دارد كه چه دردي دارد خنجر از دست ياران

بیشتر بخوانید