اس ام اس عاشقانه صادق هدايت

sms عاشقانه براي دوست دختر تنها مرگ است که دورغ نميگويد .“صادق هدايت” اس ام اس عشقي باحال هر لحظه

بیشتر بخوانید

اس عاشقانه باهمه دنياقهرماماتوصدايم کنبرمي

پيامک عاشقانه باهمه دنياقهرم…،اماتوصدايم کن…برميگردم‏!‏‏!قول ميدهم……‏ اس ام اس هاي عاشقانه هزار دليل براي دوست داشتن ، يک دليل براي

بیشتر بخوانید

اس ام اس عشق و دوستي آنکه تا لحظه خاموشى گفت

پيامک عاشقانه احساسي ياد سهراب بخيرآنکه تا لحظه خاموشى گفت : تو مرا ياد کنى يا نکنى ، من به

بیشتر بخوانید

اس ام اس عشق و دوستي ساقه احساسمان خشکيده است

پيامک عاشقانه ما شقايق هاي باران خورده ايم / سيلي نا حق فراوان خورده ايم ساقه احساسمان خشکيده است /

بیشتر بخوانید

اس ام اس عاشقانه خفن وايخيال تووقتي مي آيد

اس ام اس زيبا عاشقانه واي از خيال تو که وقتي مي آيد دلم را گرم ميکند و چايم را

بیشتر بخوانید

اس ام اس عشقي باحال ربطي به تــو ندارد

اس عاشقانه تــو به رفتنت ادامه بده اين اشک ها ربطي به تــو ندارد اس ام اس عشق و دوستي

بیشتر بخوانید

اس زيبا عاشقانه هواي مردنبيخ گوش من

SMS عاشقانه هواي مردن…بيخ گوش من است…!همان جايي که روزي…رد نفس هاي تو بود….! اس زيبا عاشقانه بگم سلام دل

بیشتر بخوانید

اس ام اس عاشقانه زيبا آنکه تا لحظه خاموشى گفت

اس ام اس عاشقانه زيبا ياد سهراب بخيرآنکه تا لحظه خاموشى گفت : تو مرا ياد کنى يا نکنى ،

بیشتر بخوانید

اس عاشقانه

اس ام اس عشقي باحال اشک هاي نيامدنت روي گونه ماسيد نبوس نمک گير ميشوي اس ام اس عاشقانه احساسي

بیشتر بخوانید

پيامک عاشقانه کوتاه غافلآنکه من تو رادر

اس ام اس عاشق تنها هر روزپس از طلوع هر اشک کارگران معدن براي يافتنتبه جان عقل من مي افتند

بیشتر بخوانید

اس ام اس عاشق تنها بهترين سلام تقديم به کسيمعرفتش

اس ام اس عاشقانه احساسي بهترين سلام تقديم به کسي که معرفتش درياست و هميشه به ياد ماست. پيامک عاشقانه

بیشتر بخوانید

اس ام اس عاشقانه اين دلم قد تُنگ هاي

SMS عاشقانه عيـد که مي آيداين دلم قد تُنگ هاي ماهي ، تَنگ مي شود برايت ! اس ام اس

بیشتر بخوانید

SMS عاشقانه وابستگي ام را به تو

پيامک عاشقانه رفتي و نديدي که چه محشر کردم با اشک تمام کوچه را تر کردموقتي که شکست بغض تنهايي

بیشتر بخوانید

اس ام اس احساسي قشنگ بنداز درون آب قلابت را

اس ام اس عاشقانه خفن در آب که شستي تن بي تابت راديدند تمام رودها خوابت رالبهام به شکل بوسه

بیشتر بخوانید

اس ام اس زيبا عاشقانه من نديدم کسي رومثل تو

اس زيبا عاشقانه من چه کنم خيال تو منو رها نمي کنه اما دلت به وعده اش يه کم وفا

بیشتر بخوانید

sms عاشقانه توپ بدترين فريب عاشق شدنه !

اس ام اس هاي عاشقانه بدترين فريب عاشق شدنه ! چون خودت رو به چيزي متعلق مي کني که يه

بیشتر بخوانید

sms عاشقانه براي دوست دختر دلمعشق سهم کمي داشت

اس ام اس عشق و دوستي برايت مينويسم تا بي نهايتتا نگاهي گم شود در چشمهايت* برايت مينويسم با طعم

بیشتر بخوانید

اس زيبا عاشقانه هر چند سال بود همانقدر

اس ام اس عاشق تنها از لحظه هاي طي شد سودي نبرده ايم خود را به دست شايد و اما

بیشتر بخوانید

پيامک عاشقانه کوتاه

اس عاشقانه ديکتاتورتويي و آغوشتکه هر بارمرا تسليم مي کند . . . ! اس ام اس عشق درعمق آرزوي

بیشتر بخوانید

پيامک عاشقانه احساسي يک آسمون گل قشنگ تقديم

SMS عاشقانه يک آسمون گل قشنگ تقديم يک نگاه تو، اين دل تنهاي غريب فداي روي ماه تو اس ام

بیشتر بخوانید

پيامک عاشقانه کوتاه حالاعشق جديد چکارميکني بي شرف

اس ام اس عاشقانه يادته گفتي به شرافتم قسم تاآخرش هستم؟ شرافتت پيش من گرو مونده حالا با عشق جديد

بیشتر بخوانید

اس ام اس زيبا عاشقانه

پيامک عاشقانه تراشکـــــــار ماهـــــــري شده امبس کـــــــه تـــــــو نيـــــــامديو منبـــــــراي دلــــــــم بهانـــــــه تراشيدم . . . پيامک عاشقانه کوتاه خواهم

بیشتر بخوانید

SMS عاشقانه اشكهايم خورشيد نبود؟!

پيامک عاشقانه کوتاه وقت رفتنت دنيا را از پشت آن عينک سياه چگونه ميديديكه آنگونه محو صورتم بودي اشكهايم خورشيد

بیشتر بخوانید

اس زيبا عاشقانه تقديم به کسيرفتمرا در آغوش

اس ام اس احساسي زيبا تقديم به کسي که رفت و مرا در آغوش تنهايي ، تنها گذاشت . .

بیشتر بخوانید

sms عاشقانه براي دوست دختر

اس عاشقانه صدايت در گوشم زمزمه ميشود و نگاهت در ذهن مجسمولي من تو را ميخواهم ، نه خيالت را

بیشتر بخوانید

اس ام اس عاشقانه احساسي محتاج دو پيمانه مى معرفتيم

اس ام اس عاشقانه زيبا ما عاشق فهم و ادب و معرفتيمما خاک قدوم هر چه زيبا صفتيماز زشتى کردار

بیشتر بخوانید

اس ام اس زيبا عاشقانه از آن بابت پيامي مي

اس زيبا عاشقانه پيامي ميزنم اينک برايت / به جبران پيام هاي زيادتاز آن بابت پيامي مي فرستم / بداني

بیشتر بخوانید

اس عاشقانه

اس ام اس عشق و دوستي اين روزا اگه کسي حتي بااشک بهت گفت عاشقتم حتمابپرس تاساعت چند؟ پيامک عاشقانه

بیشتر بخوانید

پيامک عاشقانه کوتاه چند سال گمم تو

پيامک عاشقانه کوتاه چند سال گمم تو روزايي که گذشت … اس ام اس عاشق تنها غروب سرد عشق اين

بیشتر بخوانید

اس ام اس عاشق چشمک زدن ستاره در شب

اس ام اس زيبا عاشقانه در اوج يقين اگرچه ترديدي هست / در هر قفسي کليد اميدي هست چشمک زدن

بیشتر بخوانید

اس ام اس عشقي باحال همه جا سردو سياه رو

اس عاشقانه همه جا سردو سياه رو لبام ناله و آه سر من بي سايبون نگهم مونده به راه دست

بیشتر بخوانید

اس ام اس عاشق بُق کنيبگويم چقدر بُق کرده

اس زيبا عاشقانه دل خوشي اين روزهايم شده ،دغدغه هاي کودکانه تو… که بپرسي: دوستم داري؟ بگويم: نه… بُق کني

بیشتر بخوانید

اس ام اس زيبا عاشقانه دنياي عجيبي ست ؛اينجا

اس ام اس احساسي قشنگ دنياي عجيبي ست ؛اينجا لبخـند را هم ،بايــد زد..! اس ام اس عاشق دلم پرواز

بیشتر بخوانید

اس ام اس عاشقانه خفن براي بار دوم اعتماد کني

اس ام اس عاشقانه خفن بزرگترين حماقت زندگي مي تونه اين باشه که به کسي که اشکاتو ميبينه و بي

بیشتر بخوانید

اس ام اس عشق

پيامک عاشقانه تلخم درست مثل خنده بي حوصلهمثل قهوه بي شکرمثل شکلات تلخ نگاه تو که بي رحمانه وسوسه ام

بیشتر بخوانید

اس ام اس احساسي زيبا تلاش, کو کارتا مضاعفش فرماييم

اس ام اس احساسي زيبا چنديست سماق زير لب ميساييم بيکارترين پديده ي پيداييم گويند که سال، سال کارست و

بیشتر بخوانید

پيامک عاشقانه بهت اطمينان

اس ام اس احساسي زيبا وقتي عشقت تنهات گذاشت نگران خودت نباش که بعد از اون چکار کني شرمنده ي

بیشتر بخوانید

پيامک عاشقانه به سخنهاي تولهجه شيرين سکوت

اس ام اس عاشق تنها اي نگاهت نخي از مخمل و از ابريشمچند وقت است که هر شب به تو

بیشتر بخوانید

اس ام اس هاي عاشقانه تو اون فرشته ايوقتي در

پيامک عاشقانه کوتاه تو اون فرشته اي که وقتي در فصل بهار قدم ميزني برگ درختان انتظار پائيز را مي

بیشتر بخوانید